Kierowca – wymagane dokumenty

Kierowca – wymagane dokumenty

Kierowca 0 Comment 111

Jakie tak w zasadzie dokumenty powinien posiadać kierowca pojazdu, warto przeczytać poniższy artykuł aby się o tym dowiedzieć. Dlaczego to jest tak ważne, ponieważ za brak jakiegokolwiek z wymaganych w czasie kierowania samochodem, nie będzie niosła aż tak drastycznych konsekwencji ale jednak warto posiadać przy sobie stosowne uprawnienia.

W przepisach kodeksu drogowego bardzo precyzyjnie przedstawiają dokumenty, które powinien mieć kierujący pojazdem a to:

-prawo jazdy, które określa uprawnienia do kierowania pojazdem

-dowód rejestracyjny, to zaświadczenie, które zatwierdza dopuszczenie pojazdu do ruchu

-poświadczenie, które przedstawia zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza samochodu(pojazdu mechanicznego) bądź poświadczenie mówiące o opłaceniu składki na poniższe ubezpieczenie.

Prowadzący pojazd z pewnością zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej kategorii prawo jazdy, które będzie uprawniała go do prowadzenia danego rodzaju pojazdu. Druga opcja dotyczy się zaświadczenia, które można uzyskać od organów policji ale one jest tylko wydane w sytuacji zatrzymania dokumentu w sytuacji stwierdzenia jego zniszczenia nie dającej możliwości jego odczytu bądź w momencie upływy jego ważności albo spekulacji o jego podrobieniu. Warto dodać iż jest to ważne przez 7 dni i do upływu tego czasu w sposób legalny można kierować pojazd. Nie ma jednak możliwości do tego aby prowadzić potwierdzenia zgłoszenia kradzieży dokumentu bądź potwierdzenia zatwierdzenia wniosku o wydanie stosownego wtórnika. W związku z tym kierowanie pojazdem może następować jedynie w sytuacji wyrobienia nowego dokumentu.

Natomiast dowód rejestracyjny to dokument, który zaświadcza o tym iż pojazd jest dopuszczony do ruchu. Warto powiedzieć, że to tutaj powinna się znaleźć kluczowa pieczątka, która przedstawia przeprowadzenie stosowne badanie techniczne. Jeśli odpowiednie organy ścigania, w tym przypadku funkcjonariusz policji uzna iż brak jest pieczątki z tego badania, różnice pomiędzy stanem faktycznym a także tym, które są w dowodzie rejestracyjnym lub będą przypuszczenia o tym iż wpisy są nieprawdziwe(podrobione) w tym przypadku za pokwitowaniem może zatrzymać dowód rejestracyjny. Ta sytuacja jest bardzo podobna do prawa jazdy, to ,,pokwitowanie” może również uprawniać do poruszania się pojazdem na czas 7 dni. To jednak ma za zadanie umożliwić posiadaczowi pojazd(kierowcy) zlikwidowania usterki albo przeprowadzenia ważnych badań technicznych.

Na samym końcu warto powiedzieć, że brak potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia o braku odpowiedzialności cywilnej przez posiadacza pojazdu mechanicznego do jakiegoś czasu było związane z koniecznością jego odholowania na parking przy najbliższej policji. Jednak pewna nowelizacja, zredukowała ten przepis. Jeśli w obecnym stwierdzeniu braku zaświadczenia, funkcjonariusz Policji zastosuję karę, która wiąże się z mandatem karnym i informacją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o poniższym zdarzeniu.

Author

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Search

Back to Top